Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Razpis do-usposabljanja za naziv Športno treniranje, namizni tenis, 1. stopnja
 

PRIREDITELJ:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Namiznoteniška zveza Slovenije

KRAJ:

Novo mesto

TERMINI IZVEDBE:

24.10.2020 ‑ 21.11.2020

VODJA:

Milan Pavič

UDELEŽENCI:
 

Ciljna skupina: zaposleni.
 
Na dogodek bo sprejetih 50 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Biti mora zaposlen (redno delovno razmerje za poln ali skrajšan delovni čas, ali odprt status samostojnega podjetnika, kmeta, poklicnega športnika)
 2. Star mora biti najmanj 18 let.
 3. Imeti mora končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo.
 4. Imeti mora pridobljen naziv Inštruktor namiznega tenisa (1. stopnja usposobljenosti po starem zakonu o športu ‑ ZSpo)

POTREBNA DOKAZILA:

Kandidati morajo za preverbo izpolnjevanja pogojev predložiti naslednja dokazila:
  1. Potrdilo o zaposlitvi, ki ne sme biti starejše od enega meseca. Kot potrdilo o zaposlitvi so ustrezna naslednja dokazila:
• potrdilo o zaposlitvi ‑  priloženi obrazec, ki pa si ga kandidati ob prijavi izpišejo iz aplikacije in ga dajo v potrditev delodajalcu ali
 • potrdilo delodajalca (lasten dopis delodajalca) podpisano in žigosano iz katerega je razviden status zaposlitve ali
 • izpis iz AJPES‑a (v primeru nosilca S.P.‑ja) ali
 • potrdilo od ZPIZ‑a (obrazec: Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS).
 2. Preslikava osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 3. Preslikava spričevala ali diplome najvišje dosežene izobrazbe.
 4. Preslikava diplome o usposobljenosti z nazivom Inštruktor namiznega tenisa.

POGOJI DOKONČANJA:

Kandidati morajo imeti na dousposabljanju 100% prisotnosti, da lahko pristopijo k izpitnim obveznostim:
 Za dokončanje dousposabljanja morajo kandidati opraviti:

 •  Teoretični izpit iz obveznih vsebin
 •  Teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin.

Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. Izpit se vrednoti z “je opravil” ali “ni opravil”.

PRIJAVE:
 
 

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev, oddano preko spletne aplikacije na naslov http://prijave.olympic.si

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL:

Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je:
ponedeljek, 19.10.2020 do 10h.

PRIJAVNINA:

Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

NAMEN IN CILJ PROGRAMA:

Cilj programa športno treniranje ‑ namizni tenis ‑ 1. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi namizni tenis v vseh njenih pojavnih oblikah.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

Program usposabljanja športno treniranje ‑ namizni tenis‑ 1. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge namizni tenis, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

URNIK DOUSPOSABLJANJA

Urnik do-usposabljanja

 

Razpis do-usposabljanja za naziv Športno treniranje, namizni tenis, 2. stopnja


 

PRIREDITELJ:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Namiznoteniška zveza Slovenije

KRAJ:

Ravne na Koroškem

TERMINI IZVEDBE:

23.10.2020 ‑ 08.11.2020

VODJA:

Milan Pavič

UDELEŽENCI:
 

Ciljna skupina: zaposleni.
 
Na dogodek bo sprejetih 50 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 
 • Biti mora zaposlen (redno delovno razmerje za poln ali skrajšan delovni čas, ali odprt status samostojnega podjetnika, kmeta, poklicnega športnika)
 • Imeti mora pridobljen naziv Trener namiznega tenisa (2. stopnja usposobljenosti po starem zakonu o športu ‑ ZSpo).
 

POTREBNA DOKAZILA:

 1. Kandidati morajo za preverbo izpolnjevanja pogojev predložiti naslednja dokazila:

Potrdilo o zaposlitvi, ki ne sme biti starejše od enega meseca. Kot potrdilo o zaposlitvi so ustrezna naslednja dokazila:

 • potrdilo o zaposlitvi ‑  priloženi obrazec, ki pa si ga kandidati ob prijavi izpišejo iz aplikacije in ga dajo v potrditev delodajalcu ali
 • potrdilo delodajalca (lasten dopis delodajalca) podpisano in žigosano iz katerega je razviden status zaposlitve ali
 • izpis iz AJPES‑a (v primeru nosilca S.P.‑ja) ali
   potrdilo od ZPIZ‑a (obrazec: Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS).
   2. Preslikava diplome o usposobljenosti z nazivom Trener namiznega tenisa.

POGOJI DOKONČANJA:

Kandidati morajo imeti na dousposabljanju 100% prisotnosti, da lahko pristopijo k izpitnim obveznostim:
  Za dokončanje dousposabljanja morajo kandidati opraviti:
  Praktični izpit iz predmeta Analiza namiznoteniške igre II.
 
Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. Izpit se vrednoti z “je opravil” ali “ni opravil”.

PRIJAVE:
 
 

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev, oddano preko spletne aplikacije na naslov http://prijave.olympic.si

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL:

Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je:
Ponedeljek, 19.10.2020 do 10h.

PRIJAVNINA:

Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

NAMEN IN CILJ PROGRAMA:

Cilj programa športno treniranje, namizni tenis, 2. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi namizni tenis.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

Program usposabljanja športno treniranje –  namizni tenis‑ 2. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge namizni tenis s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

URNIK DOUSPOSABLJANJA

Urnik dousposabljanja